โทรศัพท์:

088 027 1199

อีเมล:

infoweelive@gmail.com

337547
อ. วีรกฤตน์ุ ธาระเวทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ การท่องเที่ยว
 • Project manager เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ
 • ที่ปรึกษา PEG Farm (ลำปาง) /ปาป้าฟาร์มสเตย์ และอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก
 • ที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยว อ.วังน้ำเขียว
 • อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิสาหกิจชุมชน จ.นครราชสีมา / กรรมตัดสินรางวัล Yong Smart Farmer
 • ประชาส้มพันธ์ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปากช่อง
 • ผู้ก่อตั้งเพจ Thailand Agrotourism (เพจที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วประเทศไทย)
 • ผู้ก่อตั้งเพจ Wee Talk และ YouTube ช่อง Green Working Space ที่ให้ความรู้ด้านท่องเที่ยว การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ตรวจแปลง SDGs PGS (การทำเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม)

อ. วีรกฤตนุ์ ธาระเวทย์

 • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เป็นวิทยากรให้กับกรมส่งเสริมเกษตร ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน / เทคนิคการเป็นวิทยากร/การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ การสร้างแบนด์สินค้าเกษตร/การทำตลาด Online /การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว /การจัดการศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตร/ การวางแผน โดยการใช้ BMC เป็นต้น
 • เป็นวิทยากรให้กับกรมการท่องเที่ยว เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยว / story telling เรื่องเล่าการท่องเที่ยว/ การตลาด4.0ท่องเที่ยวชุมชน
 • เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวชนบท ระดับประเทศ ให้กับ ททท
 • สำเร็จหลักสูตร Management System Advance Practitioner รับรองโดยสถาบัน ISO
 • สำเร็จหลักสูตร การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จาก TAT Academy
 • บรรยาย เรื่องการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั่วประเทศในนาม Wee Live Training